TEKNOLOGJI INFORMATIVE

Përfshin një spektër të gjerë të shërbimeve të TI-së nga zhvillimi i bazave të të dhënave, gjeodatabazave, programimit dhe web-programimit, deri në konfigurimin dhe rikonfigurimin e rrjeteve dhe shërbimeve, mirëmbajtjen e routerëve, switchave dhe firewalle-ve

Zhvillim i softuerit

Menaxhim i projekteve

Dizajn kreativ

 Zhvillimi i platformës digjitale hartografike

Moduli I: Informacione të Përgjithshme Zgjedhore – paraqet informacionet e përgjithshme të zgjedhjeve në nivel kombëtar, komunal si dhe qendrat e votimit.
Moduli II: Qasja për Personat me Aftësi të Kufizuar – paraqet nivelin e qasjes për personat me aftësi të kufizuara në qendrat e votimit, Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) dhe zyrat e partive politike, si dhe vendet e fushatave të partive politike në t’gjithë territorin e Kosovës në nivel kombëtar, komunal dhe individual.
Moduli III: Rezultatet e Zgjedhjeve – paraqet hartën me rezultatet përfundimtare të certifikuara të zgjedhjeve nga subjektet politike për të gjitha zgjedhjet e kuvendit komunal dhe kombëtar në Kosovë nga viti 200. Gjithashtu paraqet rezultatet për kandidatët dhe subjektet politike për të gjitha zgjedhjet për kryetar të komunave dhe zgjedhjet që nga viti 2000, me mundësinë e shtimit të të dhënave për të gjitha zgjedhjeve të kaluara si dhe zgjedhjet e ardhshme.

 

 

ARKEP (Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare)

Krijimi i Sistemit të Informacionit Gjeografik Bazuar në Web, WebGIS për TRA, ITEG ka zhvilluar duke përfshirë hartimin nga gjeo-databazat arkeologjike të arkitekturës. dokumentimi i infrastrukturës ajrore dhe nëntokësore për çdo operator, pa marrë parasysh teknologjinë e përdorur për të ofruar shërbime (HFS, Coax, Cable Twisted, GSM Antena, Transmetues etj). Të gjithë ofruesit e telekomit (private, agjencitë, organizatat) në një sistem të centralizuar në Kosovë.

 

KURP (Kompania e Ujësjellësit Rajonal Prishtinë)– Zhvillimi dhe instalimi i webGIS në KURM, financuar nga Lahmeyer International

Aplikacioni GIS i bazuar në ueb është zhvilluar dhe instaluar në sistemin operativ Linux në serverin e RWC Prishtina.
• Sistemi operativ i instaluar: Linux CentOS 5.5
• Aplikacione për bazën e të dhënave: Apache, MySQL për GIS
• Web Server & firewall: Lidhja e Web Server & Firewall software në rrjet
• Instalimi i Web GIS: Instalimi i Web GIS në sistemin operativ në Web Server
• Backup: Krijimi i një backup automatik periodik për ueb serverin dhe softuerin ITEGIS Web

 

KURM( Kompania e Ujësjellësit Regjional Mitrovicë)– Zëvendësimi dhe shtrirja e sistemit të komunikimit të brendshëm nga UPT në Fiber Optik, KURM.