ITEG shpk është çertifikuar për ISO 9001:2015 për periudhën Mars 2023 - Mars 2026