Timeline Stories -sq

2022
10/2022

USAID TetraTech – Vlerësimi dhe Studimi i siperfaqeve rreth 725 hektarë me potencial per instalim te paneleve solare në tre zona/lokacione të ndryshme

Përshkrimi i gjendjes aktuale të siperfaqeve ekzistuese tek lokacionet potenciale. Përshkrimi i ilustruar i përdorimit të tokës si dhe zonës përreth lokacioneve potenciale. Zonat e propozuara të cilën panelet do ta zënë dhe te treguara në hartë dhe 3D modelim me efekte vizuale. Përcaktimi i madhësisë dhe shkallës së impiantit diellor panelve solare) brenda vendndodhjes […]

2021
10/2021

Inçizim Topografik për Vlerësimin e Potencialit Fotovoltaik të Diellit në Kulme të Ndërtesave

Inçizim topografik me dronë (UAV) për vlerësimin e potencialit të paneleve fotovoltaikë diellorë në kulme të ndërtesave. Në kuadër të projektit të USAID-it për Sigurinë e Furnizimit me Energji në Kosovë (KESS), DT Global ofron asistencë teknike në të gjithë sektorin energjetik të Kosovës, kryesisht për Ministrinë e Ekonomisë (ME), për hartimin dhe zbatimin e […]

2020
09/2020

ENG Group shpk

UAV fluturim/matje per projektin “Parku i paqës” Komuna Obiliq & Komuna Fushë Kosovë. Total sipërfaqe ~200ha

08/2020

NOTUS Energy Kosovo llc

UAV fluturim/matje për Selac 2 & 3. Fluturimi 1 = 32.9 Ha Fluturimi 2 = 44.6 Ha Fluturimi 3 = 37.9 Ha Fluturimi 4 = 47.8 Ha Fluturimi 5 = 45.2 Ha Fluturimi 6 = 24.7 Ha Fluturimi 7 = 18.4 Ha Sipërfaqja totale 251.5 Ha

05/2020

IPKO Telecommunications

Për të përmirësuar dhe lehtësuar më tej vendimmarrjen e menaxherëve të IPKO-s, ITEG ka zbatuar një sistem intensiv të mbledhjes së të dhënave që përfshin inçizimin e shënimeve në terren dhe gjenerimin e karakteristikave nëpërmjet digitalizimit të fotografive ajrore. Puna përfshin matjet në terren (gjeodezike), mbledhjen e informatave në lidhje me infrastrukturën ajrore dhe nëntokësore […]

05/2020

NOTUS Energy Kosovo llc

Matje dhe mbikëqyrje gjeodezike në projektin “Parkut i erës Bajgora – 105 MW ” (Selac 1,2 & 3) …

2019
08/2019

Komuna Obiliq – Projekti i Kogjenerimit

Hulumtimi, Analiza, konsultimi dhe furnizimi me dokumentacion te nevojshem si dhe ofrimi i sherbimeve profesionale per kete projekt (Projekti i Kogjenerimit)

06/2019

UN-HABITAT – Trajnimi ne vendin e punës në bazën e të dhënave hapësinore në komunat veriore.

Seritë përfundimtare të trajnimeve në vendin e punës për bazën e të dhënave hapësinore dhe proceset përkatëse të të dhënave fillojnë në komunat veriore Aktivitetet trajnuese në vendin e punës do të zbatohen nga data 26 qershor deri më 09 korrik 2019- nga dy ditë në secilën komunë, dhe do të zhvillohen në kabinetet komunale […]

02/2019

Komuna Obiliq – Studimi i Fizibilitetit për Sistemin e Ngrohjes Qëndrore në Largësi (Ngrohtore e Qytetit me Rrethinë)

Studimi i Fizibilitetit për Sistemin e Ngrohjes Qëndrore në Largësi (Ngrohtore e Qytetit me Rrethinë) me Nr. Identifikues OB 14-18-9178-2-2-1 dhe Nr. te Mbrendëshëm 614 18 074 221 ne Komune e Obiliqit dhe rrethinë ,është financuar nga buxheti komunal i komunës se Obiliqit nëpërmjet procesit te tenderimit publik dhe te kontraktuar me numër kontrate nr. […]

2018
01/2018

UN-HABITAT – Trajnimi mbi ArcGIS 10.4

Brenda mandatit të tij sipas TOR dhe kontratës së nënshkruar midis ITEG dhe UN-HABITAT, ITEG ka ndërmarrë trajnime në produktet ESRI. Trajnimi u krye për platformat ArcGIS vrs 10.4 (ArcMap, Arc Catalog dhe Arc toolbox). Trajnimi u mbajt në një grup sipas kërkesës së tenderit. Kohëzgjatja e kursit ishte për 5 ditë trajnimi, 4 orë […]

2017
12/2017

GIZ EUEOM Kosovë

Hartimi i hartave / Harta e Kosovës / Harta politike, Hartografia e hartave / Harta e Bashkisë, Hartografia e hartave / Plani i qytetit

12/2017

UN-HABITAT

Shërbimet e anketimit për tokë – Mitrovicë, Shërbimet e hartave

12/2017

KOSTT (Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu) SH. A – Shërbimet Kadastrale dhe Ligjore për Transferimin e Pronësisë së Pasurisë në KOSTT

Kontrata kornizë trevjeçare e nënshkruar me partnerin e konsorciumit, e cila ka të bëjë me matjen e secilit stacion të linjëve të energjisë përfshirë asetet përkatëse, duke përfshirë manualin e kadastrit, pronësinë për dorëzim, vendimin përfundimtar para se të regjistrohet në Zyrën Kadastrale të Kosovës në të gjitha komunat që i përkasin si pronar ligjor.

05/2017

Artmotion SHPK – GIS Shërbime

Përgatitja dhe shtypja e hartës për Pejë – “Planifikimi me fibra optike”

02/2017

IPKO Telekomunikacion – Aplikimi i GIS-it për dokumentim dhe matje në terren të rrjetit GSM & HFC

Për të përmirësuar dhe lehtësuar më tej vendimmarrjen e menaxherëve të IPKO-s, ITEG ka zbatuar një sistem intensiv të mbledhjes së të dhënave që përfshin inçizimin e shënimeve në terren dhe gjenerimin e karakteristikave nëpërmjet digitalizimit të fotografive ajrore. Puna përfshin matjet në terren (gjeodezike), mbledhjen e informatave në lidhje me infrastrukturën ajrore dhe nëntokësore […]

01/2017

Kuvendi Komunal – KAÇANIK

Hartimi i hartave të zonave të Komunës së Kaçanikut Nr. Prokurimi: 652-17-2498-2-2-1 “Destinacioni i rrugëve” Matje gjeodezike për projektet: Cermjan – Culle, Nivokaz, Popoc, Ponoshec, Damanek, Duhel, Reshtan, Gjonaj, Neperbisht, Samadraxhe, Sopie, Lugbunar & Atmaxhe.

01/2017

Banka Botërore – Dizajn / Printime

Matje gjeodezike për projektet: Cermjan – Culle, Nivokaz, Popoc, Ponoshec, Damanek, Duhel, Reshtan, Gjonaj, Neperbisht, Samadraxhe, Sopie, Lugbunar & Atmaxhe

2016
12/2016

NTSH Monting

Matje gjeodezike per projekete te ndryshme

12/2016

IPKO Telekomunikacion -Aplikimi i GIS-it për dokumentim dhe matje në terren të rrjetit GSM & HFC

Për të përmirësuar dhe lehtësuar më tej vendimmarrjen e menaxherëve të IPKO-s, ITEG ka zbatuar një sistem intensiv të mbledhjes së të dhënave që përfshin inçizimin e shënimeve në terren dhe gjenerimin e karakteristikave nëpërmjet digitalizimit të fotografive ajrore. Puna përfshin matjet në terren (gjeodezike), mbledhjen e informatave në lidhje me infrastrukturën ajrore dhe nëntokësore […]

12/2016

KQZ (Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve) – Zhvillimi i platformës digjitale hartografike

Moduli I: Informacione të Përgjithshme Zgjedhore – paraqet informacionet e përgjithshme të zgjedhjeve në nivel kombëtar, komunal si dhe qendrat e votimit. Moduli II: Qasja për Personat me Aftësi të Kufizuar – paraqet nivelin e qasjes për personat me aftësi të kufizuara në qendrat e votimit, Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) dhe zyrat e partive […]

12/2016

KOSTT (Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu) SH. A

Kontrata kornizë trevjeçare e nënshkruar me partnerin e konsorciumit, e cila ka të bëjë me matjen e secilit stacion të linjëve të energjisë përfshirë asetet përkatëse, duke përfshirë manualin e kadastrit, pronësinë për dorëzim, vendimin përfundimtar para se të regjistrohet në Zyrën Kadastrale të Kosovës në të gjitha komunat që i përkasin si pronar ligjor.

01/2016

Montkomerce sh.pk – Punë në terren, Ekipi i anketës, Punë në zyrë, Shtypje e hartave

Matjet gjeodezike për projektet: Cermjan – Culle, Nivokaz, Popoc, Ponoshec, Damanek, Duhel, Reshtan, Gjonaj, Neperbisht, Samadraxhe, Sopie, Lugbunar dhe Atmaxhe.

01/2016

NTSH Monting -Punë në terren, ekip i anketimit, punë në zyrë, shtypje e hartave

Matje gjeodezike për projektet: Varrezat-Vushtrri E1, Varrezat-Vushtrri E2, Shupkofc, TS i ri Strehimore, Fidanishte, Koshtova E1, Tuneli i Pare – TS Ex, Tuneli I Pare – TS i ri 400 kVA, Shaban Jashari E1, Shaban Jashari. E2, Riza Mala TS EX, Riza Mala TS I RI Printing of projects: Varrezat-Vushtrri E1,Varrezat-Vushtrri E2, Shupkofc, TS i […]

01/2016

SOWI Kosovë – Punë në terren, Ekipi i anketimit, Punë në zyrë, Shtypje e hartave

Për të përmirësuar më tej vendimmarrjen e menaxherëve të IPKO-s, ITEG ka zbatuar një program intensiv të marrjes së të dhënave që përfshin inçizimin e të dhënave në terren dhe nxjerrjen e karakteristikave nëpërmjet digitalizimit të fotografisë ajrore. Puna përfshin matjet në terren (gjeodezinë), marrjen e informatave në lidhje me infrastrukturën ajrore dhe nëntokësore të […]

2015
12/2015

KOSTT (Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu) SH. A

Kontrata kornizë trevjeçare e nënshkruar me partnerin e konsorciumit, e cila ka të bëjë me matjen e secilit stacion të linjëve të energjisë përfshirë asetet përkatëse, duke përfshirë manualin e kadastrit, pronësinë për dorëzim, vendimin përfundimtar para se të regjistrohet në Zyrën Kadastrale të Kosovës në të gjitha komunat që i përkasin si pronar ligjor.

05/2015

IPKO Telekomunikacion – Aplikimi i GIS-it për dokumentim dhe matje në terren të rrjetit GSM & HFC

Për të përmirësuar dhe lehtësuar më tej vendimmarrjen e menaxherëve të IPKO-s, ITEG ka zbatuar një sistem intensiv të mbledhjes së të dhënave që përfshin inçizimin e shënimeve në terren dhe gjenerimin e karakteristikave nëpërmjet digitalizimit të fotografive ajrore. Puna përfshin matjet në terren (gjeodezike), mbledhjen e informatave në lidhje me infrastrukturën ajrore dhe nëntokësore […]

03/2015

PERKINS EASTMAN – Renderim

Nga skicat, vizatimet në formatin AutoCad REVIT si dhe formate tjera të bashkangjitura në detyrë, është kërkuar të zhvillohet renderi 3D për eksterierin e ndërtesave. Renderimi është kërkuar të paraqitet në mënyrë sa më reale për palën e tretë.

2014
12/2014

RECURA – Mbledhja e të dhënave në terren për ashensorë

Është kërkuar të mblidhen të gjitha shënimet e mundshme për ashensorët të cilët janë në dispozicion në territorin e Kosovës, për ndërtime të ndryshme dhe komplekse banesore. Këto të dhëna u mblodhën për hartimin e planit të biznesit për një kompani private ndërkombëtare që planifikon të investojë në Kosovë. Këto të dhëna janë shfaqur me […]

11/2014

RECURA – Mbledhja e shënimeve në teren për markete të ndryshme

Është kërkuar të mbledhen të gjitha shënimet e mundshme për Hiper Markete, Super Makete, Markete & Mini Markete në tërë territorin e Kosovës. Këto të dhëna janë shfrytëzuar për analiza të tregut për organizatat e huaja, për nevojat e mbrendshme të tyre. Këto të dhëna janë shfaqur me pika dhe fotografi përmes platformës së GIS-it […]

07/2014

KOSTT (Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu) SH. A

Kontrata kornizë trevjeçare e nënshkruar me partnerin e konsorciumit, e cila ka të bëjë me matjen e secilit stacion të linjëve të energjisë përfshirë asetet përkatëse, duke përfshirë manualin e kadastrit, pronësinë për dorëzim, vendimin përfundimtar para se të regjistrohet në Zyrën Kadastrale të Kosovës në të gjitha komunat që i përkasin si pronar ligjor.

05/2014

PERKINS EASTMAN – Renderim

Nga skicat, vizatimet në formatin AutoCad REVIT si dhe formate tjera të bashkangjitura në detyrë, është kërkuar të zhvillohet renderi 3D për enterierin dhe eksterierin e ndërtesave. Renderimi është kërkuar të paraqitet në mënyrë sa më reale për palën e tretë.

01/2014

IPKO Telekomunikacion – Aplikimi i GIS-it për dokumentim dhe matje në terren të rrjetit GSM & HFC

Për të përmirësuar dhe lehtësuar më tej vendimmarrjen e menaxherëve të IPKO-s, ITEG ka zbatuar një sistem intensiv të mbledhjes së të dhënave që përfshin inçizimin e shënimeve në terren dhe gjenerimin e karakteristikave nëpërmjet digitalizimit të fotografive ajrore. Puna përfshin matjet në terren (gjeodezike), mbledhjen e informatave në lidhje me infrastrukturën ajrore dhe nëntokësore […]

2013
12/2013

ARKEP (Regulatory Authority of Electronic and Postal Communications) – Training on WebGIS

Trajnimi në WebGIS i mbajtur në një grup sipas kërkesës së tenderit. Kohëzgjatja e kursit ishte për 5 ditë trajnimi, 4 orë çdo ditë me ndërprerjen e kafesë.

10/2013

UN-HABITAT – Trajnim për ArcGIS 10.1

Brenda mandatit të tij sipas TOR dhe kontratës së nënshkruar midis ITEG dhe UN-HABITAT, ITEG ka ndërmarrë trajnime në produktet ESRI. Trajnimi u krye për platformat ArcGIS vrs 10.1 (ArcMap, Arc Catalog dhe Arc toolbox). Trajnimi u mbajt në një grup sipas kërkesës së tenderit. Kohëzgjatja e kursit ishte për 5 ditë trajnimi, 4 orë […]

10/2013

Kujtesa Telekomunikacion – Trajnim në WebGIS

Brenda mandatit të tij sipas TOR dhe kontratës së nënshkruar midis ITEG dhe Kujtesa Telekomunikacionit. Trajnimi u krye për WebGIS. Trajnimi u mbajt në një grup sipas kërkesës së tenderit. Kohëzgjatja e kursit ishte për 5 ditë trajnimi, 4 orë çdo ditë me ndërprerjen e kafesë.

08/2013

Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës – Trajnimi mbi ArcGIS 10.1

Në kuadër të mandatit të tij sipas TOR dhe kontratës së nënshkruar midis ITEG dhe Postës dhe Telekomunikacionit të Kosovës, ITEG ka ndërmarrë trajnime në produktet ESRI. Trajnimi u krye për platformat ArcGIS vrs 10.1 (ArcMap, Arc Catalog dhe Arc toolbox). Trajnimi u mbajt në një grup sipas kërkesës së tenderit. Kohëzgjatja e kursit ishte […]

08/2013

UN-HABITAT – Projekti për Zhvillimin e Bashkisë

Hartat e ndryshme tematike për të krijuar nga gjendja ekzistuese janë gjashtë nga secila zonë kadastrale, gjithsej 18 harta dhe 6 harta të tjera për tërë Komunën e Parteshit. Hartat për secilën zonë kadastrale duhet të krijohen për shembull në shkallën 1: 20,000 dhe në formatin A3 të letrës. Hartat për tërë komunën duhet të […]

07/2013

(RWCM) Kompania Rajonale e Ujësjellësit Mitrovica – Konfigurimi & Ri-instalimi i Rrjetit të Brendshëm

Zëvendësimi dhe migrimi i sistemit të brendshëm të komunikimit nga UPT në Fiber Optik

05/2013

UN-HABITAT – Trajnim për ArcGIS 10.1

Brenda mandatit të tij sipas TOR dhe kontratës së nënshkruar midis ITEG dhe UN-HABITAT, ITEG ka ndërmarrë trajnime në produktet ESRI. Trajnimi u krye për platformat ArcGIS vrs 10.1 (ArcMap, Arc Catalog dhe Arc toolbox). Trajnimi u mbajt në dy grupe sipas kërkesës së tenderit. Kohëzgjatja e kursit ishte për 5 ditë trajnimi, 4 orë […]

01/2013

IPKO Telekomunikacion – Aplikimi i GIS-it për dokumentim dhe matje në terren të rrjetit GSM & HFC

Për të përmirësuar dhe lehtësuar më tej vendimmarrjen e menaxherëve të IPKO-s, ITEG ka zbatuar një sistem intensiv të mbledhjes së të dhënave që përfshin inçizimin e shënimeve në terren dhe gjenerimin e karakteristikave nëpërmjet digitalizimit të fotografive ajrore. Puna përfshin matjet në terren (gjeodezike), mbledhjen e informatave në lidhje me infrastrukturën ajrore dhe nëntokësore […]

2012
12/2012

USAID – Krijimi dhe shtypja e hartave të pronave të komunave bazuar në të dhënat e kadastrës komunale

Detyra kërkon krijimin dhe shtypjen e hartave të pronave të komunave bazuar në të dhënat kadastrale komunale në secilën prej komunave partnere të USAID DEMI. Krijimi i hartave do të përfshijë vendosjen e skedarit vektorial të veçuar të parcelave komunale në ortofoto. Të dhënat grafike paraqiten në formatin * .dwg (AutoCAD) ose * .shp (ESRI) […]

08/2012

USAID – Nxjerrja e të Dhënave Vektoriale Kadastrale / Shtresë për Hartimin e Parcelave Komunale

Detyra kërkon nxjerrjen e të dhënave vektoriale kadastrale nga zyrat kadastrale komunale dhe krijimi i një shtrese që do të përdoret për të krijuar harta të parcelave kadastrale komunale. Përveç kësaj, detyra gjithashtu kërkon nxjerrjen e kufijve të zonave kadastrale në secilën komunë. Procesi i nxjerrjes si të dhëna vektoriale me atribute: * .gws (GeoMedia), […]

04/2012

Hotel Prishtina – Web Design

Dizajnimi i  web faqes zyrtare për Hotel Prishtina. Në këtë faqe  është dizajnuar dhe instaluar gjithashtu edhe rezervimi online .

02/2012

(RWCM) Kompania Rajonale e Ujësjellësit Mitrovicë – Konsulencë për Menaxhimin e Informacionit, Mbështetje Institucionale dhe Teknike për Sistemin e Furnizimit me Ujë

Qëllimi kryesor i kësaj kontrate është që i) të ndihmojë MRWC-në në rishikimin dhe përditësimin e inventarit të aseteve në sistemin GIS; ii) organizon dhe mbikëqyr ushtrimin e bllok-hartave në bashkëpunim me MRWC dhe fut të dhënat e hartës në një sistem GIS; iii) të vlerësojë performancën e seksionit GIS të MRWC dhe të ndihmojë […]

01/2012

Geo Marketing – WebGIS Geo-Marketing aplikim për bizneset

Portali Geo Marketing, i quajtur Drejtoria e Informacionit të Biznesit Geo për Kosovë dhe Regjion për të gjitha llojet e biznesit në Kosovë.

01/2012

IPKO Telekomunikacion – Aplikimi i GIS-it për dokumentim dhe matje në terren të rrjetit GSM & HFC

Për të përmirësuar dhe lehtësuar më tej vendimmarrjen e menaxherëve të IPKO-s, ITEG ka zbatuar një sistem intensiv të mbledhjes së të dhënave që përfshin inçizimin e shënimeve në terren dhe gjenerimin e karakteristikave nëpërmjet digitalizimit të fotografive ajrore. Puna përfshin matjet në terren (gjeodezike), mbledhjen e informatave në lidhje me infrastrukturën ajrore dhe nëntokësore […]

01/2012

EUP – Printime masive për projekte të ndryshme

Projektet e ndryshme arkitekturore (të gjitha fazat) të shtypura në shkallë të ndryshme nga 1:50, 1: 100, 1: 200 etj në formate të mëdha letre dhe të palosura për ofrimin e projektit.

2011
12/2011

Autoriteti Rregullativ i Telekomunikacionit – Krijimi i Sistemit të Integruar të Informacionit Gjeografik të Web-it një WebGIS për TRA

Krijimi i Sistemit të Integruar  Web Based WebGIS për TRA, ITEG llc ka zhvilluar duke përfshirë hartimin nga baza gjeografike arkitekturore të arkitekturës, dokumentimin e infrastrukturës ajrore dhe nëntokësore për secilin operator, pavarësisht nga teknologjia që përdorin për të ofruar shërbime. (HFC, Coax, Cable Twisted, Antena GSM, Transmetues, etj) Të gjithë ofruesit e telekomit (private, […]

02/2011

(RWCP) Kompania Rajonale e Ujësjellësit Prishtina – Konfigurimi & Ri-instalimi i Rrjetit të Brendshëm

Zëvendësimi dhe migrimi i sistemit të brendshëm të komunikimit nga UPT në Fiber Optik

02/2011

(RWCP) Kompania Rajonale e Ujit Prishtina – Zhvillimi dhe instalimi i WebGIS

Sistemi operativ: Linux CentOS 5.5 dhe aplikacionet për një bazë të dhënash: Apache, MySQL për GIS; I Instaluar web Server & firewall: Lidhja e Web Server & Firewall software në rrjet; · Instaluar një aplikacion GIS web (ITEG & GeoStudio3D / inkGIS Software) Krijuar një backup periodik automatik për web server dhe ITEG & GeoStudio3D […]

02/2011

Geo Marketing – WebGIS Geo-Marketing aplikim për bizneset

Portali Geo Marketing, i quajtur Drejtoria e Informacionit të Biznesit Geo për Kosovë dhe Regjion për të gjitha llojet e biznesit në Kosovë.

01/2011

Web Design – Web Design për kompani të ndryshme

Web Design për kompani të ndryshme

01/2011

Shtypja masive – Shtypjen masive në formatin e letrës A0 të tepërt për klientë të ndryshëm

Shtypjen masive në formatin e letrës A0 të tepërt për klientë të ndryshëm.

01/2011

IPKO Telekomunikacion – Aplikimi i shërbimeve të GIS për rrjetin GSM dhe HFC për IPKO Telekomunikacion

Për të përmirësuar më tej vendimmarrjen e menaxherëve të IPKO-s, ITEG ka zbatuar një program intensiv të kapjes së të dhënave që përfshin kapjen e të dhënave në terren dhe nxjerrjen e karakteristikave nëpërmjet digitalizimit të fotografisë ajrore. Puna përfshin matjet në terren (gjeodezinë), kapjen e informatave në lidhje me optikën ajrore dhe nëntokësore, hartimin […]

2010
12/2010

Shtypje Masive

Shtypjen masive në formatin e letrës A0 të tepërt për klientë të ndryshëm.

12/2010

IPKO Telekomunikacion – Aplikimi i shërbimeve të GIS për rrjetin GSM dhe HFC

Për të përmirësuar dhe lehtësuar më tej vendimmarrjen e menaxherëve të IPKO-s, ITEG ka zbatuar një sistem intensiv të mbledhjes së të dhënave që përfshin inçizimin e shënimeve në terren dhe gjenerimin e karakteristikave nëpërmjet digitalizimit të fotografive ajrore. Puna përfshin matjet në terren (gjeodezike), mbledhjen e informatave në lidhje me infrastrukturën ajrore dhe nëntokësore […]

02/2010

UNDP-UN HABITAT – Linjat e kontureve dhe harta e pyjeve për komunën e Dragashit.

Gjenerimi me distanca të ndjeshme Shtresat e pyllit dhe grasses për komunën e Dragashit dhe Prizrenit, linjat e konturit çdo 25 metra, shfaqja 3D e Prizrenit dhe Dragashit.

2009
06/2009

Dogana e Kosovës – Ri-konfigurimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve CISCO

Ri-konfigurimi i pajisjeve CISCO për Doganat e Kosovës për tërë rajonin e Kosovës. Ruajtja dhe trajnimi u dërgua në departamentin e IT brenda KC  

04/2009

USAID – Projektet e financuara nga USAID ne nivel nacional

Për të parë të gjitha projektet në formate letre A0 dhe çdo projekt nga sektori i ndryshëm të jetë i disponueshëm në çdo format A4 të letrës. Të dhënat e marra ishin në format të butë të ndryshëm dhe format letër. Hyrja e të dhënave, pastrimi i të dhënave, përpunimi u aplikua gjatë hartimit të […]

01/2009

IPKO Telekomunikacion – Aplikimi i GIS-it për dokumentim dhe matje në terren të rrjetit GSM & HFC

Për të përmirësuar dhe lehtësuar më tej vendimmarrjen e menaxherëve të IPKO-s, ITEG ka zbatuar një sistem intensiv të mbledhjes së të dhënave që përfshin inçizimin e shënimeve në terren dhe gjenerimin e karakteristikave nëpërmjet digitalizimit të fotografive ajrore. Puna përfshin matjet në terren (gjeodezike), mbledhjen e informatave në lidhje me infrastrukturën ajrore dhe nëntokësore […]