Qëllimi kryesor i kësaj kontrate është që i) të ndihmojë MRWC-në në rishikimin dhe përditësimin e inventarit të aseteve në sistemin GIS; ii) organizon dhe mbikëqyr ushtrimin e bllok-hartave në bashkëpunim me MRWC dhe fut të dhënat e hartës në një sistem GIS; iii) të vlerësojë performancën e seksionit GIS të MRWC dhe të ndihmojë ekipin në përmirësimin e punës së tyre. Komponenti i dytë i kontratës synon hartimin e një baze të dhënash të re të lidhjeve të konsumatorëve përmes ushtrimit të Bllokimit dhe përfshirjen e të dhënave të grumbulluara në mënyrë të pajtueshme me inventarin e aseteve. Komponenti i tretë i kontratës fokusohet në ndërtimin e kapaciteteve të seksionit GIS. Seksioni i GIS pritet të jetë autonom në fund të kontratës së konsulencës, duke përmbushur detyrat e nevojshme që përfshijnë mirëmbajtjen e të dhënave, sigurimin e vizualizimit të të dhënave, pyetjen, analizën dhe aftësinë për të krijuar dhe redaktuar karakteristikat gjeografike.

Go Back