Detyra kërkon nxjerrjen e të dhënave vektoriale kadastrale nga zyrat kadastrale komunale dhe krijimi i një shtrese që do të përdoret për të krijuar harta të parcelave kadastrale komunale. Përveç kësaj, detyra gjithashtu kërkon nxjerrjen e kufijve të zonave kadastrale në secilën komunë. Procesi i nxjerrjes si të dhëna vektoriale me atribute: * .gws (GeoMedia), * .dwg (AutoCAD) dhe * .shp (ESRI). Çdo komunë për të krijuar raporte për të krahasuar çdo dhe të gjitha mospërputhjet midis të dhënave të përgatitura vektoriale dhe të dhënave të marra tekstuale. Raporti identifikon dhe paraqet të gjitha dallimet kyçe, duke përfshirë numrin e parcelave, sipërfaqen e tokës etj. Dhe do të ilustrojë gjetjet në gjithsej 11.104 parcela.

Go Back